پروژه آماده: تحليل عددي انجماد سريع پوست با استفاده از معادلات هذلولوي انتقال حرارت رسانايي|30011620

پروژه آماده: تحليل عددي انجماد سريع پوست با استفاده از معادلات هذلولوي انتقال حرارت رسانايي|30011620|guarantee|dec|پروژه آماده: تحليل عددي انجماد سريع پوست با استفاده از معادلات هذلولوي انتقال حرارت رسانايي
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پروژه آماده: تحليل عددي انجماد سريع پوست با استفاده از معادلات هذلولوي انتقال حرارت رسانايي می باشد.

فهرست مطالبعنوان صفحهفصل 1 معادلات ديفرانسيل و مشتقات جزئي 71 1 مقدمه 71 2 خواص اپراتور خطي 19فصل 2 کاربرد معادله هدایت حرارت هذلولوی با توجه به نوع شرایط مرزی 222 1 مقدمه 222 2 معادله ریاضی حاکم بر هدایت هذلولوی گرما 222 3 ماهیت و شکل جواب معادله هدایت هذلولوی 232 4 روشهای حل معادله هدایت حرارت هذلولوی 242 5 هدایت هذلولوی با شرط مرزی جابجایی 252 6 هدایت هذلولوی با شرط مرزی تابش 272 7 هدایت حرارت هذلولوی با شرط مرزی نوسانی 292 8 جمعبندی 292 9 منابع 30فصل 3 تحليل عددي انجماد سريع پوست 323 1 مقدمه 323 2 مدل هاي انتقال گرما 333 3 مدل سهموي هدايت گرمايي 343 4 معادله انتقال حرارت هذلولوي 353 5 انجماد مواد بيولوژيكي 363 6 تشريح و فرمول بندي مسئله 383 7 قسمت منجمد شده 393 8 قسمت منجمد نشده 403 9 شرايط اوليه و مرزي 403 10 تنش گرمايي 423 11 روش حل عددي 443 12 نتایج 473 12 1 مشخصات فيزيكي پوست 483 12 2 موقعيت تغيير فاز نسبت به زمان 493 12 3 مقايسه تغييرات دما نسبت به مكان 513 12 4 تغييرات تنش حرارتي نسبت به مكان 523 13 جمع بندي 533 14 مراجع 54