پاورپوینت آماده مهندسي ارزش چيست و چگونه در يك پروژه اجرا مي شود؟|30013384

پاورپوینت آماده مهندسي ارزش چيست و چگونه در يك پروژه اجرا مي شود؟|30013384|guarantee|dec|پاورپوینت آماده مهندسي ارزش چيست و چگونه در يك پروژه اجرا مي شود؟
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پاورپوینت آماده مهندسي ارزش چيست و چگونه در يك پروژه اجرا مي شود؟ می باشد.

مهندسي ارزش :رويکردی است نظام يافته که به هدف کاهش هزينه و بهبود کيفيت و عملکرد به تحليل کارکردها و ضرورت وجودی پ‍روژه ها ، قطعات ، فرايندها و روشهای طراحی می پردازد.بر اساس تعريف ارائه شده از طرف انجمن مهندسی ارزش امريکا مهندسی ارزش عبارت است از:

Systematic, Multi Disciplinary effort directed toward the Functions of the purpose of achieving the best Value at the lowest Overall Life Cycle Project Costمشخصه های بارز مهندسی ارزش :روش نظام يافتهفرايند چند تخصصهتحليل کارکردهاتاکيد بر روی ارزش به جای هزينههزينه های دوره عمر پروژه

مفاهیم مهندسی ارزش

مشخصات سد ونيارواقع در 5 کيلومتری تبريزگنجایش بالغ بر 361 ميليون متر مکعب به منظور تنظيم آب کشاورزیاز نوع خاکی با هسته رسی و دارای سر ریز جانبی و با ظرفيت 1052 متر مکعب بر ثانيه

با توجه به نزديکی سد به شهر تبريز و با توجه به نگرانی های موجود در خصوص ساختگاه سرريز سد ضرورت انجام مهندسی ارزش بر روی سرريز برای ارتقا از سوی کارفرما احساس شد و مطالعات مهندسی ارزش حول اين محور آغاز گرديد.

اهداف مهم پروژه سد ونيار1 تامين نيازهای آبياری دشت های تبريز ، سراب و اراضی مجاور سر شاخه ها2 کنترل سيلاب و جلوگيری از خسارات وارده3 افزايش اراضی تحت کشت، بهبود آنها و متعاقبا افزايش توليدات کشاورزی4 تامين مصارف آب شهری، روستايی و شيلات اطراف درياچه سدهای احداث شده و در حال احداث5 زهکشی و مهار نمودن رسوب و فرسايش