طرح درس کارها آسان می شود 1 علوم پنجم ابتدایی – اهرم ها|32040396

طرح درس کارها آسان می شود 1 علوم پنجم ابتدایی – اهرم ها|32040396|guarantee|dec|طرح درس کارها آسان می شود 1 علوم پنجم ابتدایی , اهرم ها
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع طرح درس کارها آسان می شود 1 علوم پنجم ابتدایی – اهرم ها می باشد.

معرفی طرح درس :طرح درس کارها آسان می شود 1 علوم پنجم ابتدایی – اهرم هانام کتاب درسی: علوممقطع تحصیلی:پنجم ابتداییموضوع درس: کارها آسان می شود 1

اهداف :

کاربرد اهرم هایادگیری کاربرد اهرم ها در زندگیاستفاده از اهرم ها برای آسان شدن کارهاکاربرد اهرم ها در زندگی روزمره را توضیح می دهد.اهرم های ساده برای آسان شدن کارهایش می سازد.– فایل بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات :دو صفحه