دانلود ترجمه مقاله آیا از سود تقسیمی به عنوان انتقال سیگنال به بازار استفاده می شود|32053115

دانلود ترجمه مقاله آیا از سود تقسیمی به عنوان انتقال سیگنال به بازار استفاده می شود|32053115|guarantee|dec|روانشناسی و علوم تربیتی,مقاله
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع دانلود ترجمه مقاله آیا از سود تقسیمی به عنوان انتقال سیگنال به بازار استفاده می شود می باشد.ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد

سال انتشار:2015

تعداد صفحه ترجمه:22

تعداد صفحه فایل انگلیسی:22موضوع انگلیسی :Use Divi dends to Sig nal or Not

موضوع فارسی:در این تحقیق الگوی سود پرداختی در مورد تمام شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انگلیس مورد بررسی قرار گرفت. سپس الگوهای مختلف سود پرداختی توسط شرکتها با سیاستهای تقسیم سود مورد مقایسه قرار گرفت. بر اساس مشاهدات تجربی، اینچنین استدلال شد که سیگنال (علامت) سود تقسیمی عموما در مورد همه شرکتها بکار نمیروند. همچنین نتیجه گیری شد که سیاست تقسیم سود با توجه به نوع صنعت تعیین نمیشود خصوصا زمانی که شرکتها از سود تقسیمی بعنوان علامت (سیگنال) استفاده میکنند. بعلاوه مشخص گردید که میزان اطلاعات محرمانه سهامداران، ارزش بازار شرکت و ارزش دفتری دارائی های شرکت برای تعیین اینکه آیا شرکت ها از سود تقسیمی به منظور علامت (سیگنال) استفاده میکنند یا نه، مهم است

چکیده انگلیسی:We ex am ine the divi dend pay out pat terns for all UK listed in dus trial com pa nies fea tured

in the FTSE All Share In dex for the pe riod 1992- 1998. Then we match the pay out pat terns

to dif fer ent divi dend poli cies. From our em piri cal ob ser va tions, we ar gue that divi dend

sig nal ling does not uni ver sally ap ply to all firms. We also re port our evi dence that there is

no in dus try norm for divi dend pol icy, par ticu larly when firms have de cided whether to use

divi dends to sig nal or not. In ad di tion, we found that the per cent age of in sid ers’ share

hold ings, mar ket capi tali sa tion and as set book val ues are sta tis ti cally sig nifi cant for de ter -

min ing whether firms use divi dends to sig nal or not

چکیده فارسی:در این تحقیق الگوی سود پرداختی در مورد تمام شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انگلیس مورد بررسی قرار گرفت. سپس الگوهای مختلف سود پرداختی توسط شرکتها با سیاستهای تقسیم سود مورد مقایسه قرار گرفت. بر اساس مشاهدات تجربی، اینچنین استدلال شد که سیگنال (علامت) سود تقسیمی عموما در مورد همه شرکتها بکار نمیروند. همچنین نتیجه گیری شد که سیاست تقسیم سود با توجه به نوع صنعت تعیین نمیشود خصوصا زمانی که شرکتها از سود تقسیمی بعنوان علامت (سیگنال) استفاده میکنند. بعلاوه مشخص گردید که میزان اطلاعات محرمانه سهامداران، ارزش بازار شرکت و ارزش دفتری دارائی های شرکت برای تعیین اینکه آیا شرکت ها از سود تقسیمی به منظور علامت (سیگنال) استفاده میکنند یا نه، مهم است.