طرح آماری دندان مصنوعی بیشتر در چه مواردی استفاده می شود؟|40089444

طرح آماری دندان مصنوعی بیشتر در چه مواردی استفاده می شود؟|40089444|guarantee|dec|فایل آماری دندان مصنوعی بیشتر در چه مواردی استفاده می شود ؟ ,تحقیق آماری دندان مصنوعی بیشتر در چه مواردی استفاده می شود ؟ ,مقاله آماری دندان مصنوعی بیشتر در چه مواردی استفاده می شود ؟ ,طرح آماری دندان مصنوعی بیشتر در چه مواردی استفاده می شود ؟ ,گزارش آماری دندان مصنوعی بیشتر در چه مواردی استفاده می شود ؟ ,آمار, دندان مصنوعی, موارد استفاده
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع طرح آماری دندان مصنوعی بیشتر در چه مواردی استفاده می شود؟ می باشد.

پروژه آماری دندان مصنوعی بیشتر در چه مواردی استفاده می شود ؟ در 21 صفحه ورد قابل ویرایش

1- دندان مصنوعی بیشتر در چه مواردی استفاده می شود ؟

الف – حوادث و سوانع ب- در صورت خرابی دندان

ج- هنگام افتادن دندان هنگام شكستگی دندان

درصد فراوانی تجمعی

% f

فراوانی تجمعی

درصد فراوانی نسبی

فراوانی نسبی

فراوانی مطلق

مركز دسته

دسته ها

23

23

23%

23

23%

0.23

23

1

الف

184

92

69%

69

46%

0.46

46

2

ب

225

75

94%

94

25%

0.25

25

3

ج

96

24

100%

100

6%

0.06

6

4

د

1- افرادی كه بیشتر از دندان مصتنوعی استفاده می كنند چه كسانی هستند ؟

الف – نوجوانان ب- جوانان

ج- بزرگسالان د- سالمندان

درصد فراوانی تجمعی

% f

فراوانی تجمعی

درصد فراوانی نسبی

فراوانی نسبی

فراوانی مطلق

مركز دسته

دسته ها

8

8

8%

8

8%

0.08

8

1

الف

80

40

28%

28

20%

0.20

2

2

ب

294

98

62%

62

34%

0.34

34

3

ج

608

152

100%

100

38%

0.38

38

4

د

1- هدف افراد برای مراجعه به دندان پزشكی بیشتر در چه مواردی است ؟

الف- جلوگیری از خرابی دندان ب- زیبایی

ج- خرابی دندان د- چكاپ كلی

درصد فراوانی تجمعی

% f

فراوانی تجمعی

درصد فراوانی نسبی

فراوانی نسبی

فراوانی مطلق

مركز دسته

دسته ها

33

33

33%

33

33%

0.33

33

1

الف

80

40

53%

53

20%

0.20

20

2

ب

360

120

93%

93

40%

0.4

40

3

ج

112

28

100%

100

7%

0.07

7

4

د

- چه هزینه ای باید از مراجعه كنندگان گرفته شود تا برای دو طرف مقرون به صرفه باشد ؟

الف – طبق مصوبه وزارت درمان ب- طبق نظر پزشك

ج- طبق نظر بیمار د- توافقی

درصد فراوانی تجمعی

% f

فراوانی تجمعی

درصد فراوانی نسبی

فراوانی نسبی

فراوانی مطلق

مركز دسته

دسته ها

64

64

64%

64

64%

0.64

64

1

الف

132

66

97%

97

33%

0.33

33

2

ب

9

3

98%ْ

98

1%

0.01

1

3

ج

32

8

100%

100

2%

.02

2

4

د