دانلود تحقیق فرازآوری مصنوعی|40204950

دانلود تحقیق فرازآوری مصنوعی|40204950|guarantee|dec|انرژی مخزن ,فرازآوری مصنوعی,فرازآوری طبیعی با گاز,لایه گازی,دانلود تحقیق فرازآوری مصنوعی,مهندسی نفت,گرایش بهره برداری
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع دانلود تحقیق فرازآوری مصنوعی می باشد.

چكیده

بسیاری از چاه هایی که در لایه های نفتی مخازن تکمیل می شوند، برای مدت زمانی هرچند کوناه بصورت طبیعی نفت تولید می کنند. پس از آن انرژی مخزن برای تولید سیال هیدروکربوری بصورت طبیعی کافی نیست. یکی از راه حل های پیشنهادی برای جبران این انرژی کمک گرفتن از روش های فرازآوری مصنوعی همانند فرازآوری مصنوعی با گاز و یا فرازآوری مصنوعی با پمپ است. بدلیل برخی محدودیت های فرازآوری مصنوعی با گاز، روش فرازآوری طبیعی با گاز نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. اصول کلی دو روش مشابه است اما در روش طبیعی، گاز تزریقی بجای سطح زمین از کلاهک گازی یا لایه های گازی مجاور تامین می شود. در روش فرازآوری طبیعی، گاز کلاهک یا لایه مجاور گازی از طریق مشبک کاری های ایجاد شده در جداری در این ناحیه، وارد فضای حلقوی شده و سپس گاز تولیدی از مشبک کاری ها با عبور از شیر کنترل جریان وارد لوله مغزی می شود. هدف از این پژوهش مطالعه تولید از میادین هیدروکربوری تحت فرازآوری طبیعی با گاز با استفاده از لایه گازی می باشد.

فهرست عناوین

1 فصل اول مقدمه 1

1‌.1‌ بیان مسئله 2

1‌.2‌ ساختار سمینار 2

2 فصل دوم لزوم استفاده از فرازآوری 4

2‌.1‌ روشهای فرازآوری مصنوعی 8

2‌.2‌ وضعیت امروز نقش فرازآوری مصنوعی در توسعه میدانهای نفتی 9

2‌.3‌ معیارهای انتخاب روشهای روش فرازآوری 12

2‌.3‌.1‌ ویژگیهای چاه و مخزن 14

2‌.3‌.2‌ محل واقع شدن میدان 14

2‌.3‌.3‌ مشکلات عملیاتی 15

2‌.3‌.4‌ شرایط اقتصادی 15

2‌.3‌.5‌ پیاده سازی روشهای انتخاب فرازآوری مصنوعی 16

2‌.4‌ عملکرد چاه 17

2‌.4‌.1‌ رابطه کارایی جریان 17

2‌.4‌.2‌ عملکرد عمودی جریان 19

2‌.4‌.3‌ تحویل دهی چاه 21

2‌.4‌.4‌ شاخص تولید 23

2‌.5‌ شاخص بهرهدهی 24

2‌.6‌ منحنی عملکرد جریان 25

2‌.6‌.1‌ خواص IPR خطی 26

2‌.6‌.2‌ چه موقع میتوان رابطه IPR خطی را به کار برد؟ 26

2‌.6‌.3‌ چه موقع نمیتوان از رابطه IPR خطی استفاده کرد؟ 26

2‌.6‌.4‌ انحراف IPR از حالت خطی 27

2‌.7‌ رسم منحنیهای IPR با استفاده از روش Vogel 28

2‌.8‌ توسعه روش Vogel 31

2‌.8‌.1‌ روش Standing 31

2‌.8‌.2‌ روش Fetkovich 32

2‌.9‌ جریان طبیعی 33

2‌.9‌.1‌ اثر فشار سر چاه بر جریان طبیعی 34

2‌.9‌.2‌ اثر GLR بر روی جریان طبیعی 34

2‌.9‌.3‌ اثر تغییر منحنی IPR بر روی جریان طبیعی 35

3 فصل سوم فرازآوری مصنوعی با گاز 36

3‌.1‌ فرازآوری با گاز 37

3‌.2‌ فرازآوری مصنوعی با گاز 38

3‌.2‌.1‌ تاریخچه فرازآوری مصنوعی با گاز 39

3‌.2‌.2‌ فرازآوری با گاز پیوسته 43

3‌.2‌.3‌ فرازآوری با گاز نا پیوسته 43

3‌.2‌.4‌ سیستم فرازآوری مصنوعی با گاز 44

3‌.2‌.5‌ توابع سیستم فرازاوری با گاز: 45

3‌.2‌.6‌ اجزای سیستم 45

3‌.2‌.7‌ سیستم توزیع فرازآوری با گاز 45

3‌.2‌.8‌ منحنی عملکرد چاه گاز رانی(GLPC) 46

4 فصل چهارم فرازآوری طبیعی با گاز 48

4‌.1‌ فرازآوری طبیعی با گاز 49

4‌.2‌ تاریخچه فرازآوری طبیعی با گاز 51

5 فصل پنجم جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 56

5‌.1‌ مقدمه 57

منابع و مراجع 60

عملیات توسعه­ی میادین هیدروکربوری روز به روز پیچیده­تر و تکنولوژی­های بیشتری برای افزایش تولید در آنها استفاده می­شود. هر میدان نفتی یا گازی از یک یا چند مخزن هیدروکربوری تشکیل شده است. پس از عملیات حفر چاه و اصابت آن به مخزن، به دلیل فشار زیاد موجود در مخزن، جریان سیال به سوی دهانه خروجی چاه سرازیر می­شود. با تولید از مخرن به مدت طولانی و کاهش فشار مخزن، نرخ تولید نیز کاهش می­یابد تا اینکه فشار به حدی می­رسد که دیگرسیالی تولید نمی­شود. علاوه برفشار مخزن، عوامل دیگری مانند خواص سنگ مخزن، میزان تخلخل و نیز دمای مخزن در میزان تولید مؤثرند. نیرویی که عامل اصلی تولید در مخزن است را مکانیسم رانش می­نامند. مهم­ترین مکانیسم­های رانش در مخازن گازی شامل انبساط سنگ و سیال مخزن[1]، رانش توسط سفره آبده مخزن[2] و یا ترکیبی است.]1[

در مقابل این نیروها، نیروهایی نیز جلوی تولید را می­گیرند، که مهمترین آنها فشار موئینگی و نیروی اصطکاک حاصل از حرکت سیال است. برای تولید سیال، نیروهای رانش باید بر نیروهای مخالف غلبه و موجب رانش سیال به داخل چاه و از آن جا به سطح زمین گردد. در صورتی که نیروها نتوانند بر نیروهای مقاوم غلبه کنند؛ سیال درون مخرن به دام افتاده که در این صورت در بسیاری از موارد با عملیاتی نظیر شکافت هیدرولیکی یا اسیدکاری یا ایجاد تغییر در ویژگیهای مخزن بعد از مشبک کاری مشکل تولید را بر طرف می­کنند.

نیرویی که باعث راندن سیال از مخازن زیرزمینی به سطح زمین می­شود، بوسیله­ی مکانیسم­های رانش تامین می­گردد. به تدریج و در طی زمان تولید از یک طرف اشباع هیدروکربور سنگ مخزن کم شده و از طرفی نیروی رانش مخزن کاهش می­یابد.این تغییرات ممکن است همانطور که در شکل 2-1 نشان داده شده است، منجر به قطع تولید سیال شود.

[1] Reservoir Rock & Fluid Expansion

[2] Water Drive