جزوه تفسیر و ارزیابی عیوب جوش در تست رادیوگرافی مطابق استاندارد ASME sec VIII|40204952

جزوه تفسیر و ارزیابی عیوب جوش در تست رادیوگرافی مطابق استاندارد ASME sec VIII|40204952|guarantee|dec|تفسیر و ارزیابی عیوب جوش در تست رادیوگرافی مطابق استاندارد ASME sec VIII,عیوب و علل پیدایش انها در جوشکاری,طبقه بندی عیوب جوش,علل ایجاد عیوب جوش,بررسی و ارزیلگابی عیوب جدش در فیلم,عدم نفوذ lof,عدم ذوب lop,سوختگی لبه uc,نفوذ زیاد Excessive Penetration,سوختگی داخلی burn through,فرورفتگی concavity,لایه سرد داخلی interpa
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع جزوه تفسیر و ارزیابی عیوب جوش در تست رادیوگرافی مطابق استاندارد ASME sec VIII می باشد.

به همراه تصاویر نمونه

عیوب و علل پیدایش انها در جوشکاری

طبقه بندی عیوب جوش

علل ایجاد عیوب جوش

بررسی و ارزیلگابی عیوب جدش در فیلم

عدم نفوذ lof

عدم ذوب lop

سوختگی لبه uc

نفوذ زیاد Excessive Penetration

سوختگی داخلی burn through

فرورفتگی concavity

لایه سرد داخلی interpass cold lap

ترک crack

حفره porosity

پاشش spatter

سرباره slag