تحقیق در مورد بررسی پایانی و روانی عملکرد نظام ارزیابی عملکرد نیروی انسانی از دیدگاه کارشناسان ستاد گمرک|40278896

تحقیق در مورد بررسی پایانی و روانی عملکرد نظام ارزیابی عملکرد نیروی انسانی از دیدگاه کارشناسان ستاد گمرک|40278896|guarantee|dec|تحقیق در مورد بررسی پایانی و روانی عملكرد نظام ارزیابی عملكرد نیروی انسانی از دیدگاه كارشناسان ستاد گمرک,عملکرد نظام ارزیابی, ارزیابی عملکرد نیروی انسانی,عملکرد نظام ارزیابی عملکرد نیروی انسانی از دیدگاه کارشناسان ستاد گمرک,دانلود پروژه دانشجویی بررسی پایانی و روانی نظام ارزیابی عملکرد نیروی انسانی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق در مورد بررسی پایانی و روانی عملکرد نظام ارزیابی عملکرد نیروی انسانی از دیدگاه کارشناسان ستاد گمرک می باشد.

توضیحات:

تحقیق در مورد بررسی پایانی و روانی عملكرد نظام ارزیابی عملكرد نیروی انسانی از دیدگاه كارشناسان ستاد گمرك در 147 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن:

فصل اول

1-1- بیان مسأله: سازمانها برای هدایت فعالیتهای خود در مسیر نیل به اهداف تعیین شده، به برنامه ریزی می پردازند در این مسیر همواره ممكن است موانع و محدودیتهائی بروز كند و سیستم سازمانی را منحرف سازد هر یك از این موانع ممكن است عاملی برای انحراف یا متوقف ساختن حركت سازمان گردد. بنابراین همواره باید از یك ساز و كار اصلاح كننده یا خرده سیستم كنترل، برای حفظ عملكرد سازمان در جریان دستیابی به اهداف تعیین شده استفاده شود. كنترل یكی از وظایف حایز اهمیت مدیران است كه ضمن ارتباط با سایر وظایف آنها، عاملی مؤثر در تحقق اهداف و برنامه های سازمان تلقی می‌شود. هنگامی كه برنامه ریزان به پیش بینی وضعیت آینده می پردازند باید ساز و كارهایی را برای تصحیح خطاهای احتمالی برنامه در نظر بگیرند مفاهیم «برنامه ریزی» و «كنترل» معمولاً در كنار هم مطرح می شوند زیرا مدیران در فراگرد كنترل، وضع موجود (عملكرد) را با وضع مطلوب (برنامه) مقایسه می كنند و بر اساس این مقایسه، به برنامه ریزی مجدد (تصحیح) مبادرت می كنند یعنی با تشخیص «فاصله وضع موجود با وضع مطلوب» یا تطبیق «عملكردها با اهداف» به تصحیح انحرافها می پردازند به همین دلیل گفته می شود كه «كنترل با همه وظایف مدیریت ارتباط دارد ولی ارتباط آن با فراگرد برنامه ریزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است» (رضائیان، 1380، ص 495). یكی از موضوعاتی كه امروزه به كرات مورد استفاده قرار می گیرد اصطلاح مدیریت بحران می‌باشد كه نگرشی سنتی به مدیریت بحران منفی بوده و با این تعبیر كه مدیر بحران در انتظار خراب شدن كارها می نشیند و پس از بروز تخریب سعی می كند تا ضرر ناشی از خرابیها را محدود كند همراه بود ولی تعریف دیگری بتازگی از این مفهوم شده است كه عبارت است از: مجموعه ای از طرحها و برنامه های عملی برای برخورد با تحولات احتمالی آینده در داخل سازمانها تنظیم شود و مدیران باید درباره اتفاقات احتمالی آینده بیندیشند و آمادگی برخورد با رخدادهای غیر مترقبه را كسب كنند بنابراین مدیریت بحران بر ضرورت پیش بینی منظم و كسب آمادگی برای برخورد با آن دسته از مسائل داخلی و خارجی كه به طور جدی شهرت، سودآوری یا حیات سازمان را تهدید می‌كند، تأكید دارد. مدیریت بحران به منزله یك رشته علمی، بطور كلی در حوزة مدیریت استراتژیك قرار می گیرد و به طور خاص به مباحث كنترل استراتژیك مرتبط می شود.

(رضائیان، 1380، ص 517).

با توجه به مقدمات بالا در هر سازمانی نیاز به كنترل و لزوم آمادگی سازمان برای مواجهه با تهدیدات آینده و استفاده از فرصتهای آینده بسیار ضرورت دارد. گمرك جمهوری اسلامی ایران یكی از سازمانهائی است كه در حال حاضر بدلیل پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) دارای نقش بسیار خاصی می باشد و لزوم موفقیت در این نقش، بررسی نقاط ضعف و قوت سازمان و تهدیدات و فرصتهای محیطی و بر آن اساس، استراتژی مربوطه را ضرورت می داند و برای اینكه گمرك بتواند به اهداف مورد نظر نائل شود و چون كه نیروی انسانی به عنوان مهمترین منبع سازمانی قلمداد می شود كه می‌تواند به عنوان یك مزیت رقابتی غیر قابل جانشین یاد شود. تقریباً دو سال است كه نحوة ارزیابی عملكرد كاركنان گمرك تغییر كرده است كه قبلاً ارزیابی عملكرد بود. توسط بالا دست انجام می‌شد و در حال حاضر توسط خود كارمند. حال مسئولین علاقمند به این مسأله هستند كه آیا این نظام جدید می‌تواند نظام ضعف نقاط قبلی را پوشش دهد و اینكه همچنین بعنوان وسیله انگیزشی باعث انگیزش در كاركنان می‌گردد زیرا اگر كاركنان بدانند كه بین تلاش ـ عملكرد ـ پاداش رابطه‌ای معقول وجود دارد همین عامل باعث انگیزش آنها در مسیر انجام كار می گردد و می توان شاهد افزایش كارآیی و اثربخشی سازمان گمرك بود لذا این تحقیق بصورت پیمایشی در ستاد گمرك ایران جهت بررسی نگرش كاركنان آن بخش نسبت به نظام فعلی گمرك صورت می‌گیرد.

2-1- ضرورت تحقیق:

با توجه به اینكه كشور ما در آستانه پیوستن به سازمان تجارت جهانی می باشند و نقش سازمان گمرك در این میان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد لذا جهت آمادگی گمرك برای هر چه بهتر انجام دادن وظایف خویش ضروری است كاركنان گمرك كه به عنوان منبع سازمان شمرده می شوند از قبل آماده شده باشند و بهترین روش برای بالا بردن كیفیت كاركنان، بهبود سیستم، ارزیابی عملكرد است كه با مشاهده و سنجش عملكرد كاركنان، نیازهای سازمانی، نیازهای آموزشی و .... تعیین شده و می توان در جهت رفع این نیازها، برنامه های لازم را تدوین و اجرا كرد.

3-1- اهمیت تحقیق:

در یك سازمان هر فرد برای پیشرفت و نیل به اهداف تعیین شده شغلی نیاز به آگاهی از موقعیت خود دارد این آگاهی موجب می شود كه او از نقاط قوت و ضعف عملكرد و رفتار خود مطلع گردد و تمهیدات لازم را برای اثربخشی بیشتر كوششهایش به كاربرد. سازمانها نیز نیاز به شناخت كارائی خود دارند تا براساس آن وضعیت نیروی انسانی خود را بهبود بخشید و بدین طریق بر حجم تولید و ارائه خدمات خود بیفزایند و در روند حركتهای خود تحولات مثبت ایجاد كنند ارزشیابی كاركنان یكی از مؤثرترین ابزارهای ارتقاء، كارآمدی، توانمندسازی و بهسازی نیروی انسانی است ارزشیابی ابزاری است كه سازمانها و كاركنان را در تأمین این نیازها كمك می‌كنه اگر این ابزارها بخوبی طراحی گردد و به نحو صحیح مورد استفاده قرار گیرد، تا وسیلة مناسبی برای تشویق، آموزش، بهسازی و بعضاً تنبیه كاركنان خواهد بود. ارزیابی شایستگی و لیاقت كاركنان در رفتار و طرز اجرای وظایفشان، فرآیندی است جهت سنجش خصوصیات مختلف كاركنان و تخصصهای آنها و نحوه اجرای وظایف مشاغل محوله به آنها و مقایسه كاركنان با یكدیگر. ارزشیابی نحوه عملكرد كاركنان نشان می دهد كه كارمند به نحو مطلوب وظایف محوله را كه طبق شرح شغل به او ابلاغ شد انجام داده است یا خیر. از طریق ارزشیابی، نارسایی ها و نقاط ضعف خدمتی كاركنان تشخیص داده می شود و از طریق هدایت و آموزش در رفع آنها اقدام می گردد. ارزشیابی كاركنان به طرز صحیح و توأم با حسن نیت و بر مبنای شیوه های علمی، نه تنها كارمند را راضی نگاه خواهد داشت كه سرپرستان، رؤسا و مدیران سازمان را به وضع كاركنان و نحوة فعالیت آنها آشنا می كند و در نتیجه باعث ایجاد یك محیط كاری مطلوب و مناسب و با حسن تفاهم برای كاركنان و مدیران می شود. در عین حال ارزشیابی یك وسیله است به هدف. وسیله‌ای است كه اگر به نحو صحیح به كار برده شود باعث ایجاد توسعه «ضوابط» بجای روابط در امور اداری می شود و تفاهم بین كاركنان و مدیران را توسعه می دهد و باعث ایجاد تصمیمهای منصفانه، صحیح و عادلانه درباره كاركنان می شود. و اطلاعات حاصله از ارزشیابی در اكثر اقدامات استخدامی و كارگزینی از جمله: توضیحات، انتصابات و آموزش – اعطای مزایای مختلف شغلی و دیگر امور مشابه مفید واقع می شود (كاظمی، 1380، ص 242).

این تحقیق سعی در بررسی نظام ارزشیابی عملكرد كاركنان و بررسی نقاط ضعف و قوت آن دارد تا بتواند با ارائه پیشنهادات لازم، زمینه را جهت طراحی و اجرای صحیح یك نظام ارزیابی مناسب آماده نماید.

4-1- اهداف تحقیق:

1-4-1- هدف اصلی:

بررسی نگرش كاركنان ستاد گمرك نسبت به پایائی و اعتبار نظام فعلی ارزیابی عملكرد نیروی انسانی.

اهداف فرعی:

1- شناسایی نقاط قوت و ضعف نظام فعلی ارزیابی عملكرد نیروی انسانی

2- تعیین شاخصهای مناسب جهت ارزیابی عملكرد نیروی انسانی

3- بررسی مدلهای مختلف ارزشیابی عملكرد كاركنان

2-4-1- سؤالات تحقیق:

آیا به نظر كاركنان ستاد گمرك ایران، سیستم ارزیابی عملكرد موجب تشخیص نیازهای آموزشی كاركنان می شود.

آیا به نظر كاركنان ستاد گمرك ایران، سیستم ارزیابی عملكرد موجب رعایت مصوبات قانونی می شود.

آیا به نظر كاركنان ستاد گمرك ایران، سیستم ارزیابی در اخراج و انفصال از خدمت كاركنان مؤثر می باشد؟

آیا به نظر كاركنان ستاد گمرك ایران، سیستم ارزیابی عملكرد در ترفیعات و انتقالات مؤثر می باشد؟

آیا به نظر كاركنان ستاد گمرك ایران، سیستم ارزیابی عملكرد در تعیین حقوق و پاداش نقش مؤثری دارد؟

آیا به نظر كاركنان ستاد گمرك ایران، سیستم ارزیابی عملكرد موجب افزایش ارتباطات و بازخور می شود.

5-1- فرضیات تحقیق:

به نظر كاركنان ستاد گمرك ایران، سیستم ارزیابی عملكرد بر تشخیص نیازهای آموزشی كاركنان تأثیر دارد.

به نظر كاركنان ستاد گمرك ایران، سیستم ارزیابی عملكرد بر رعایت مصوبات قانونی تأثیر دارد.

به نظر كاركنان ستاد گمرك ایران، سیستم ارزیابی عملكرد بر اخراج و انفصال از خدمت كاركنان تأثیر دارد.

به نظر كاركنان ستاد گمرك ایران،‌ سیستم ارزیابی عملكرد بر ترفیعات و انتقالات تأثیر دارد.

به نظر كاركنان ستاد گمرك ایران، سیستم ارزیابی عملكرد بر تعیین حقوق و پاداش نقش دارد.

به نظر كاركنان ستاد گمرك ایران، سیستم ارزیابی عملكرد بر افزایش ارتباطات و بازخور تأثیر دارد.

6-1- واژگان تخصصی تحقیق:

ارزشیابی عملكرد: به فرآیند سنجش اندازه گیری عملكرد در دوره مشخص، به گونه‌ای كه انتظارات و شاخصهای مورد قضاوت برای ارزیابی شونده شفاف و مشخص و به او ابلاغ شده باشد (طبرسا، 1377. ص 73).

7-1- متغیرهای تحقیق:

1-7-1- متغیرهای مستقل:

سیستم ارزیابی عملكرد

2-7-1- متغیرهای وابسته:

نیازهای آموزشی

رعایت مصوبات قانونی

اخراج و انفصال از خدمت

ترفیعات و انتقالات

ارتباطات و بازخور

3-7-1- متغیرهای تعدیل كننده:

سن

جنس

وضعیت تأهل

سابقه كار

سطح تحصیلات

سطح درآمد

8-1- محدودیتهای تحقیق:

1- عدم دقت پاسخ دهندگان به سؤالات پرسشنامه

2- عدم همكاری در تكمیل پرسشنامه

3- كمبود منابع و مقالات در مورد پایائی و ارزیابی نظام عملكرد

9-1- قلمرو تحقیق:

1-9-1- قلمرو موضوعی:

در این تحقیق به بررسی نگرش كاركنان ستاد نسبت به پایائی و روائی نظام ارزیابی عملكرد گمرك پرداخته می شود.

2-9-1- قلمرو زمانی:

این پژوهش در نیمه دوم سال 1384 انجام می گیرد.

3-9-1- قلمرو مكانی:

این پژوهش در ستاد گمرك جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.

10-1- روش تحقیق:

تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی است.

1-10-1- روش گردآوری اطلاعات و داده ها:

پرسشنامه

2-10-1- جامعه آماری:

كارشناسان ستاد گمرك ایران

3-10-1- روش نمونه گیری:

طبقه ای نسبی

4-10-1- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:

برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو دسته آزمودن یعنی آزمون های آمار توصیفی و آزمونهای استنباطی استفاده می شود.

1-1-2- تاریخچه گمرك:

گمرك – واژه گمرك كه معادل آن در زبانهای انگلیسی و فرانسه به ترتیب customs و Douane آمده است مشتق از كلمة لاتین Comeviom و با یونانی Cummerx گرفته شده كه معنی حقوقی است كه به مال التجاره تعلق می‌گیرد به اعتقاد برخی از صاحبنظران پس از سقوط قسطنطنیه و تسلط تركان عثمانی بر یونان دولت عثمانی این واژه را از یونانی نوین گرمركی گرفته و گومرك Cumruk گفته‌اند ایرانیان در زمان صفوی آن را از تركان عثمانی گرفته و گمرك گفته‌اند بطوریكه كلمه گمرك برای اولین بار در ضمن معاهده نادرشاه افشار با سلطان محمود اول پادشاه عثمانی در سال 1159 هجری بسته شد. ذكر شد و مفهوم آن همان حقوقی است كه بر كالا و مال التجاره تعلق می‌‌گیرد. در بیشتر زبانهای اروپایی واژه گمرك از زبان فارسی گرفته شده است برای اولین بار رومیها واژه دیوان فارسی را به معنی اداره گرفته و به گمرك دوگانا Dogana گفته‌اند و هنوز در ایتالیا چنین می‌گویند این واژه را فرانسوی‌ها از ایتالیاها گرفته و Dovane گفته‌اند و هنوز هم در ایتالیا چنین می‌‌گویند اسپانیایی‌ها و شاید پرتقالی‌ها دیوان فارسی را از الدیوان عرب گرفته و Advance و Dovane گفته‌اند و با تركان عثمانی واژه دیوان را از فارسی گرفته و آن را به معنی اداره به كار برده‌اند (سمیعی، 1382 ص 60) از جمله سازمانهائی‌ كه از اولین تمدن‌های بشری تاكنون تحت عنوان‌های مختلف مسئول دریافت مالیات از كالاها و تعیین نوع و مقدار كالاهای ورودی و خروجی بوده‌است، سازمانی است كه امروزه بنام گمرك معرف شده است بر اساس اسناد و مدارك موجود در 2500 سال پیش از میلاد مسیح، در دوران امپراطوری فرانسه در مصر سازمانی تحت وظایف گمرك وجود داشته است در فهرست كاركنان دولتی امپراطوری مصر عنوان پست «مدیر كاروان» مندرج است كه وظیفه ثبت كالاهای وارداتی و صادراتی و نیز وظایف مشابه مدیران كنونی گمرك را به عهده داشته است مدیر كاروان نه تنها امور ثبت آماری را به انجام می‌رساند بلكه حقوق گمركی را نیز وصول می‌نموده است. اولین مبتكران تعرفه گمركی، اعضای مجلس سنای شهر پالمیرا واقع در كویر سوریه بودند كه اكنون ویرانه‌های آن در حدود 225 كیلومتری شمال شرقی و مشرق باقی است تعرفه‌های گمركی شهر پالمیرا، دارای نرخ‌های متفاوت قابل اجرا نسبت به كالاهای متمایز بوده است و در واقع این نوع طبقه‌بندی ساده و ابتدای در سده‌های 19 و 20 میلادی به صورت نمانكلاتور طبقه‌بندی گردیده است. همچنین قانون معافیت از پرداخت حقوق گمركی در سده‌های قبل از میلاد وجود داشته است و به عنوان نمونه در سال 1957 در شهر «ان اهوئی» جواز عبور گمركی به شكل چوب دستی‌ها به عنوان جواز چنین دستور داده است:

«وقتی این جواز نشان داده شد گمرك نباید هیچ مالیاتی دریافت كند با این حال باری مرمت كشی و یا غذا برای خدمه ارائه این چوب دستی‌ لازم نیست.»

اطلاعات فعلی در رابطه با حكومتهای اولیه حاكم بر ایران در مورد گمرك و عوامل مربوط به آن بصورت پراكنده از كتب و مطالبی است كه به انحاء مختلف از دست غارتها، آتش زدنها و غیره . . . جان سالم بدر برده است. اطلاعات كافی در زمینه گمرك از زمان هخامنشیان در دسترس نیست ولی بطور مسلم حقوق و عوارض گمركی وجود داشته است زیرا سلسله اشكانیان كه پس از هخامنشیان به حكومت رسیدند دارای دفاتر منظم و حقوق و عوارض گمركی بوده‌اند كه به احتمال قوی باید ریشه‌های این نظم را از قبل و همان زمان سلسله هخامنشیان جستجو كرد. بهر حال به دلیل وجود اطلاعات بیشتری از زمان اشكانیان سیر تاریخی گمرك را از این زمان به بعد دنبال می‌كنیم . در زمان اشكانیان گمرك به صورت اداره‌ای منظم فعالیت داشته و كلیه اجناس وارده و صادره ثبت می‌شده است و اهمیت قضیه در این است كه حقوق و عوارض گمركی فقط از كالاهای وارداتی اخذ می‌شده است كه خود نشان دهنده این است كه دولت در حفظ و حمایت مصنوعات داخلی در آن زمان كوشا بوده است در مورد وجود گمرك و گرفتن حقوق و عوارض گمركی در زمان ساسانیان می‌توان به همكاری و مبادله دولت ایران با دولت روم اشاره كرد كه دولت روم از كالاهای وارداتی و صادراتی خود حقوق و عوارض دریافت می‌كرده است و این غیرمنطقی خواهد بود كه بین دو كشور مورد معامله یك كشور به مسائل گمركی كاملاً آشنا باشد و آن را به مرحله اجرا بگذارد ولی كشور دیگر توجهی به آن نداشته باشد و بعد از اسلام، همان قوانین دوره ساسانیان در مورد حقوق گمركی ابقا شد و افراد ایرانی به منصبهای ادارات گمركی برگزیده شدند. در زمان بنی امیه یكسری قوانین مربوط به گمرك پیاده می‌شد از آن جمله می‌توان به اعشار كشتی اشاره كرد كه ده یك مال التجاره كشتی‌ها را به صورت عینی یا نقدی گرفته شده. در زمان خلفای عباسی بواسطه افزایش تجارت میزان این نوع حقوق گمركی افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد. در زمان خلفای عباسی میزان حقوق گمركی در اول كار كم بوده است

و...