طرح آماری دندان مصنوعی بیشتر در چه مواردی استفاده می شود ؟|41020097

طرح آماری دندان مصنوعی بیشتر در چه مواردی استفاده می شود ؟|41020097|guarantee|dec|پروژه آماری دندان مصنوعی بیشتر در چه مواردی استفاده می شود ؟ ,تحقیق آماری دندان مصنوعی بیشتر در چه مواردی استفاده می شود ؟ ,مقاله آماری دندان مصنوعی بیشتر در چه مواردی استفاده می شود ؟ ,طرح آماری دندان مصنوعی بیشتر در چه مواردی استفاده می شود ؟ ,گزارش آماری دندان مصنوعی بیشتر در چه مواردی استفاده می شود ؟ ,آمار, دندان مصنوعی, موارد استفاده
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع طرح آماری دندان مصنوعی بیشتر در چه مواردی استفاده می شود ؟ می باشد.

تحقیق آماری دندان مصنوعی بیشتر در چه مواردی استفاده می شود ؟ در 21 صفحه ورد قابل ویرایش

1- دندان مصنوعی بیشتر در چه مواردی استفاده می شود ؟

الف – حوادث و سوانع ب- در صورت خرابی دندان

ج- هنگام افتادن دندان هنگام شكستگی دندان

درصد فراوانی تجمعی

% f

فراوانی تجمعی

درصد فراوانی نسبی

فراوانی نسبی

فراوانی مطلق

مركز دسته

دسته ها

23

23

23%

23

23%

0.23

23

1

الف

184

92

69%

69

46%

0.46

46

2

ب

225

75

94%

94

25%

0.25

25

3

ج

96

24

100%

100

6%

0.06

6

4

د

1- افرادی كه بیشتر از دندان مصتنوعی استفاده می كنند چه كسانی هستند ؟

الف – نوجوانان ب- جوانان

ج- بزرگسالان د- سالمندان

درصد فراوانی تجمعی

% f

فراوانی تجمعی

درصد فراوانی نسبی

فراوانی نسبی

فراوانی مطلق

مركز دسته

دسته ها

8

8

8%

8

8%

0.08

8

1

الف

80

40

28%

28

20%

0.20

2

2

ب

294

98

62%

62

34%

0.34

34

3

ج

608

152

100%

100

38%

0.38

38

4

د

1- هدف افراد برای مراجعه به دندان پزشكی بیشتر در چه مواردی است ؟

الف- جلوگیری از خرابی دندان ب- زیبایی

ج- خرابی دندان د- چكاپ كلی

درصد فراوانی تجمعی

% f

فراوانی تجمعی

درصد فراوانی نسبی

فراوانی نسبی

فراوانی مطلق

مركز دسته

دسته ها

33

33

33%

33

33%

0.33

33

1

الف

80

40

53%

53

20%

0.20

20

2

ب

360

120

93%

93

40%

0.4

40

3

ج

112

28

100%

100

7%

0.07

7

4

د

- چه هزینه ای باید از مراجعه كنندگان گرفته شود تا برای دو طرف مقرون به صرفه باشد ؟

الف – طبق مصوبه وزارت درمان ب- طبق نظر پزشك

ج- طبق نظر بیمار د- توافقی

درصد فراوانی تجمعی

% f

فراوانی تجمعی

درصد فراوانی نسبی

فراوانی نسبی

فراوانی مطلق

مركز دسته

دسته ها

64

64

64%

64

64%

0.64

64

1

الف

132

66

97%

97

33%

0.33

33

2

ب

9

3

98%ْ

98

1%

0.01

1

3

ج

32

8

100%

100

2%

.02

2

4

د